Το 1o E.K. Δυτικής Αττικής , στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+, με κωδικό σχεδίου 2020-1-EL01-KA101-078602 και τίτλο «Εκμάθηση
βασιζόμενη στην ερευνητική εργασία και στις ικανότητες-καινοτόμες και
αποτελεσματικές μέθοδοι και εργαλεία», υλοποίησε πρόγραμμα κινητικότητας δύο
ροών.
Η πρώτη ροή πραγματοποιήθηκε με την κινητικότητα τριών εκπαιδευτικών του 1 ου Ε.Κ.
Δυτικής Αττικής στο Ελσίνκι της Φιλανδίας από 8-5-2022 έως 15-5-2022 και τη συμμετοχή
τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο  “Flipped classroom and distance learning:
Following Finland”.
Η δεύτερη ροή πραγματοποιήθηκε με την κινητικότητα τριών εκπαιδευτικών του 1 ου Ε.Κ.
Δυτικής Αττικής στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 12-3-2023 έως 18-3-2023, για τη
διεξαγωγή επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (Jobshadowing) με φορέα
υποδοχής το «Agrupamento Escolas do Barreiro – Portugal». Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εργαστηριακά και θεωρητικά
μαθήματα με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και ενημερώθηκαν για το
εκπαιδευτικό σύστημα του σχολείου υποδοχής στη Λισαβόνα.